May 11, 2016

Kreyòl

ÒDONANS NO. _____________________

ÒDONANS KI ADRESE APARANS MOVE KONPÒTMAN ETIK NAN GOUVÈNMAN KONTE A; KI LIMITE KONTRIBISYON KANPAY YO A $250 DOLA PA ELEKSYON PA KANDIDA POU KANDIDA YO POU PÒS YO NAN KONTE A, KI ENTÈDI SÈTEN ANTREPRENÈ KONTE A POU YO FÈ KONTRIBISYON POU KANPAY; KI ELIMINE SÈTEN EKSEPSYON NAN ENTÈDIKSYON DON POU OFISYÈL PIBLIK YO; KI AMANDE FON PLASMAN FINANSMAN KANPAY ELEKTORAL LA; KI ABWOJE PRESEDAN ÒDONANS AK REZOLISYON KI KONTRÈ YO; KI BAY DIVIZIBILITE, ENKLIZYON KÒD, AK YON DAT ANTRE ANN APLIKASYON

LÈ NOU KONSIDERE ke piblik la konsène osijè aparans move konpòtman etik an relasyon avèk gwo kontribisyon ak don pou kanpay ke lòbiyis fè; epi

LÈ NOU KONSIDERE ke enfliyans enterè patikilye atravè kontribisyon ak don pou kanpay vin ajoute sou yon pèsepsyon move konpòtman etik; epi

LÈ NOU KONSIDERE ke dènye fwa yo te amande Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral Konte Miami-Dade la, se te an 2005, epi gen chanjman ki nesesè pou amelyore kapasite kandida ki kalifye pou y al chèche pòs elektif yo, epi

LÈ NOU KONSIDERE ke Konte Miami-Dade, dapre otorite ansanm règleman lokal yo ba li, li gen pouvwa pou li regile kontribisyon kanpay pou kandida yo pou pòs yo nan konte a; regile aktivite lòbiyis yo, epi prevwa yon pwogram fon plasman finansman kanpay, epi

LÈ NOU KONSIDERE lalwa Florid limite kontribisyon kanpay endividyèl a mil dola ($1000) pa moun pa kandida lokal pa eleksyon, epi

LÈ NOU KONSIDERE gen enkyetid ki te eksprime ki di ke gwo kontribitè yo gen yon enpak egzajere sou eleksyon kandida yo pou yon pòs nan Konte a; epi

LÈ NOU KONSIDERE Lakou Siprèm Etazini te deklare ke pèsepsyon kòripsyon makònen avèk yon rejim gwo kontribisyon finansyè endividyèl pou kandida pou yon fonksyon piblik epi lè pèsepsyon kòripsyon an pa adrese, sipozisyon sinik ke gwo donatè enfliyanse travay gouvènman an yon fason egzajere, sipozisyon sa a kapab mete an gran danje volonte elektè yo pou yo patisipe nan gouvènans demokratik la; epi

LÈ NOU KONSIDERE ke gen lòt jiridiksyon nan Florid ki mete ann aplikasyon yon limit kontribisyon kanpay $250 dola pa moun pa kandida lokal pa kanpay elektoral, se twouve ke li adapte yon fason sere pou anpeche koripsyon ak aparans koripsyon, epi

LÈ NOU KONSIDERE, adopsyon nan nivo lokal yon limit kontribisyon kanpay elektoral $250 pa moun pa kandida lokal epi dispozisyon Òdonans sa a adapte yon fason sere pou elimine pi plis aparans, ak posibilite pou enfliyans egzajere e ki pa ekitab sou ofisyèl ki eli pou Konte yo; epi

LÈ NOU KONSIDERE yon entèdiksyon sou kontribisyon ki soti nan men kèk antite k ap fè biznis ak konte a, sa nesesè pou redui enkyetid konsènan move konpòtman etik; epi

LÈ NOU KONSIDERE ke pwogram konpansatwa finansman kanpay piblik ki egziste a, li sou-itilize epi li mande revizyon pou asire viyabilite li epi ankouraje patisipasyon volontè kandida yo pou pòs yo nan Konte a ki kouvri yo; epi

LÈ NOU KONSIDERE ke dispozisyon yo nan òdonans sa a, yo pral ede redui enkyetid piblik lan, efase move pèsepsyon yo, epitou ankouraje moun ki kalifye pou yo chèche jwenn pòs elektif alòske yo pa ta pral fè sa oswa pa t ap ka fè sa si dispozisyon sa a yo pa ta pran,

AN KONSEKANS, KONSÈY KOMISÈ KONTE MIAMI-DADE, ETA FLORID, ÒDONE:

Atik 1. Konklizyon. Konsideran yo ki nan òdonans sa a, yo entegre kòm konklizyon epi yo va konstitye entansyon lejislatè a.

Atik 2. Aplikabilite Lwa Eta a; Limit ak Entèdiksyon Kontribisyon Kanpay; Depans Kanpay. Atik 12-5 Kòd Konte Miami-Dade la amande pou moun kapab li:

Atik 12-5. Kontribisyon ak Depans Kanpay.

(k) Pou aplikasyon atik sa a:

(17) “Bid” vle di yon devi, pwopozisyon, lèt enterè oswa òf ke yon antite endividyèl oswa yon antite biznis fè kòm repons pou kèlkanswa kalte envitasyon, demand, oswa anons piblik pou soumèt yon devi, pwopozisyon, lèt enterè oswa òf konsa pou yon Kontra.

(18) “Kontra” vle di nenpòt ki kontra avèk Konte a oubyen avèk nenpòt ki ajans, depatman, enstriman yon antite legal Konte a, oubyen ke Konsèy Komisè Konte yo te kreye, pou konstriksyon, modifikasyon, oubyen reparasyon travay renovasyon piblik, oswa pou acha nenpòt ki founiti, materyèl oswa sèvis, gen ladan san limitasyon kontra ki te dekri nan premye fraz atik 2-8.1 Kòd sa a, nenpòt ki kontra konstriksyon ki sijè a Atik II nan chapit 10 Kòd sa a, oswa jan sa amande e konplete, ak nenpòt ki kontra a pou sèvis pwofesyonèl.

(19) “Pòs nan Konte a” vle di Pòs Majistra Konte Miami-Dade la, Manm Konsèy Komisè Konte Konte Miami-Dade, Manm Konsèy Sipèvizè yon Distri Konsèvasyon Sòl ak Dlo, Manm Konsèy Lekòl la ak Manm Konsèy Kominotè Konte Miami-Dade.

(20) “Vandè Konte” vle di (a) kèlkanswa moun ki se yon pati yon Kontra e dapre kontra sila a konsiderasyon pou yo peye antreprenè sila a pandan peryòd kontra sa a ta kapab, selon kèlkanswa ansanm kondisyon yo, egal oswa depase desansenkant mil dola ($250,000) epi kontra sa a ann aplikasyon e li poko fini; (b) kèlkanswa moun ki te soumèt yon Bid pou yo kapab adjije li (atribiye) yon Kontra potansyèl e dapre kontra sila a konsiderasyon pou yo peye Antreprenè sa a pandan peryòd kontra sa a ta kapab, selon kèlkanswa ansanm kondisyon yo, egal oswa depase desansenkant mil dola ($250,000), epi Kontra sila a poko adjije (atribiye).

(21) “Moun” vle di yon endividi oswa yon kòporasyon, asosyasyon, fim, patenarya, sosyete an patisipasyon, sosyete pa aksyon, klèb, òganizasyon, imobilye, gwoup administratè, fidisi revni antrepriz, sendika, oswa yon lòt konbinezon endividi ki gen kapasite kolektif, gen ladan yon komite politik jan sa defini nan chapit 106, Lwa Florid yo jan yo amande e konplete, eksepte ke yon tèm konsa pa p enkli yon pati politik, oswa yon komite pati afilye jan sa defini nan chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

(22) “Prensipal yon Vandè Konte” vle di nenpòt nan sa nou pral di la a yo pou sa ki konsène yon Vandè Konte ki se yon kòporasyon, fim, patenarya, oswa konpayi responsabilite limite ki òganize pou pwofi: (i) nenpòt endividi ki se yon dirijan sosyete oswa yon manm konsèy administrasyon an, (ii) nenpòt moun ki gen yon patisipasyon senk pousan oswa plis, (iii) nenpòt moun ki gen yon enterè avèk dwa vòt senk pousan oswa plis, (iv) nenpòt endividi ki se yon anplwaye ki gen responsablite manajeryal oswa diskresyonè pou sa ki konsène resepsyon oubyen anvwa fon Konte yo; (v) konjwen oswa pitit yon endividi ki dekri nan nenpòt presedan souparagraf paragraf sa a (vi) nenpòt ki lòbiyis (jan sa defini nan atik 2-11.19 (s) Kòd sa a jan li amande e konplete a) ki anplwaye pa yon kòporasyon, fim, patenarya, oswa sosyete a responsabilite limite konsa; (7) nenpòt ki anplwaye oswa antreprenè yon lòbiyis konsa ki angaje nan lòbiying nan non oswa nan enterè menm patwon an; epi (8) yon komite politik ki te etabli, antretni oswa kontwole pa nenpòt ki moun oswa endividi ki te dekri nan nenpòt lòt souparagraf paragraf sa a (6).

(23) Tèm “Kandida Kalifye” a dwe gen sans yo atribiye li a nan Atik 12-22 Kòd sa a.

(24) Chak lòt tèm va gen sans yo atribiye tèm sa a nan Chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

(i) Eksepte dispozisyon kontrè nan Ansanm Règleman Lokal yo, nan atik sa a, nan lòt atik Chapit sa a oswa nan lòt òdonans ke Komisyon an te adopte, dispozisyon lwa elektoral Eta Florid yo konsènan kontribisyon ak depans pou kanpay, yo dwe aplike a eleksyon yo pou Pòs nan Konte a. Pòs Majistra Konte Miami-Dade, Komisè Konsèy Konte Konte Miami-Dade, Evalyatè Pwopriyete Konte Miami-Dade, ak Konsèy Kominotè Konte Miami-Dade yo.

(m) Okenn moun pa gen dwa, nan kèlkanswa eleksyon an, fè kontribisyon pou kèlkanswa kandida pou Pòs nan Konte a, ki pa yon Kandida Kalifye, pou plis pase $250.

(n) Eksepte dispozisyon kontrè nan Atik 12-22 Kòd sa a, okenn moun pa gen dwa fè kontribisyon ki depase $100 bay kèlkanswa Kandida Kalifye a an tou pou tout eleksyon yo pou pòs ke Kandida K Ap Patisipe sa a kandida a, ki fèt nan peryòd nenpòt grenn manda pou pòs sa a.

(o) Okenn moun pa dwe fè okenn kontribisyon pou yon kandida pou Pòs nan Konte a oubyen kèlkanswa komite politik la (ki pa yon komite politik ki te fòme sèlman pou aksepte kontribisyon epi fè depans nan objektif pou prekonize pasaj oubyen defèt yon desizyon) si moun sila a se, oswa, nan limit peryòd de zan ki presede dat kontribisyon sila a, yon Vandè Konte oswa yon Prensipal Vandè Konte.

Atik 3. Rapò sou Kontribisyon. Aktik 12-17 Kòd Konte Miami-Dade la amande pou moun ka li:

Atik. 12-17. Rapò Elektwonik.

(g) Pou aplikasyon atik sa a, Pòs nan Konte a dwe gen sans yo atribiye li nan atik 12-5 Kòd sa a.

(h) Malgre dispozisyon Chapit 106 yo, Lwa Florid yo, chak Rapò Trezorye Kanpay ke kandida yo depoze pou Pòs nan Konte a dwe gen ladan pou chak kontribisyon, kèlkanswa montan an, pwofesyon ak patwon kontribitè a oswa, nan ka yon kontribitè ki se yon kòporasyon oswa yon antite biznis, prensipal tip biznis kòporasyon oswa antite a.

(i) Kandida yo pou Pòs Majistra Konte Miami-Dade la, Konsèy Komisè Konte Konte Miami-Dade, Evalyatè Pwopriyete Konte Miami-Dade ak Konsèy Kominote Konte Miami-Dade Pòs nan Konte a, yo dwe depoze Rapò Trezorye Kanpay yo elektwonikman nan Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade la sou yon fòm elektwonkik, sou fòm ke machin kapab li, nan yon fòma rekòmande pa Sipèvizè Eleksyon yo ki dwe founi, si yo mande li, bay yon moun ki dwe depoze dè Rapò konsa, lojisyèl enfòmatik ki nesesè pou reyalize yon depo konsa sou fòm elektwonik, lojisyèl sila a pou pèmèt moun ki dwe depoze dè Rapò konsènan kontribisyon ak depans anrejistre enfòmasyon sila a yo fasilman, pou pèmèt enfòmasyon ki anrejistre fason sa a kapab transmèt imedyatman bay Depatman Eleksyon yo epi pou pèmèt Sipèvizè Eleksyon yo poste enfòmasyon yo sou Entènèt. Sipèvizè Eleksyon yo dwe rann tout Rapò Trezorye Kanpay sila a yo aksesib a piblik la sou Entènèt, enkli sou fòm telechajab, sou fòm machin kapab li, sou fòm moun ka fè rechèch, pa pi ta ke 24 èdtan apre resepsyon pa Sipèvizè Eleksyon yo. Sipèvizè Eleksyon yo va detèmine fòma ki nesesè a pou Rapò Trezorye Kanpay yo epi li va bay kopi si yo mande l.

Atik 4. Penalite pou Vyolasyon Finansman Kanpay yo. Atik 12-19 nan Kòd Konte Miami-Dade la amande pou moun ka li:

Atik. 12-19. Penalite yo

(k) Anplis de tout lòt penalite ki ka aplikab, nenpòt moun ki vyole òdonans sa a lè li fayi pou l depoze kèlkanswa Rapò Trezorye Kanpay la nan limit dat ke li dwe remèt rapò sila a, moun sa a va gen pou l peye yon amand k ap rive jiska senkant dola ($50.00) pa jou pou twa (3) premye jou reta yo epi, apre sa, senksan dola ($500.00) pa jou pou chak jou reta, san depase vennsenk (25) pousan total resi yo oswa depans yo, sa ki pi gwo nan de a, pou peryòd ke rapò an reta a kouvri a. Si li detèmine pa yon tribinal ki gen jiridiksyon sou yon pretandi vyolasyon òdonans lan ke atik sa a vini de li a ke dè sikonstans eksepsyonèl te lakòz Rapò Trezorye Kanpay la depoze an reta, tribinal la pa p enpoze okenn amand. Fason yo itilize li nan dokiman sa a, “sikonstans eksepsyonèl” deziyen evènman ki pa kòmen, ki ra oswa ki fèt toudenkou ke aktè a pa gen okenn kontwòl sou yo epi ki gen kòm konsekans dirèk enkapasite pou aji pou kapab respekte egzijans depo yo. Sikonstans eksepsyonèl yo dwe pwodui nan limit yon peryòd tan ki ta klèman anpeche moun ki responsab dapre lalwa pou li depoze rapò a pou li fè sa nan yon delè ki konfòm.

(l) Komisyon sou Etik ak Fon Plasman an (“Komisyon Etik”) va gen pouvwa pou li egzamine, entèprete, emèt avi konsiltatif ak lèt enstriksyon epi fè aplike atik 12-5, 12-17 ak 12-22 Kòd sa a. Anplis de nenpòt ki lòt penalite ki ka aplikab, si Komisyon Etik la dekouvri ke yon moun te vyole kèlkanswa dispozisyon Atik 12-5, 12-17 oswa 12-22 Kòd sa a, moun sa a dwe gen pou li sibi yon avètisman oswa yon blam piblik ak/oswa yon amand k ap rive jiska $10,000 oubyen twa fwa montan vyolasyon an, sa ki pi gwo nan de a.   Komisyon Etik la kapab tou, òdone yon moun pou li peye restitisyon lè moun nan oswa yon tyès pati te resevwa avantaj lajan kòm yon rezilta vyolasyon moun nan te fè a e li kapab òdone aplikasyon yon demand ke Sipèvizè Eleksyon yo te fè dapre Atik 12-22 pou retounen Fon Konpansatwa (jan sa defini nan atik 12-22) bay Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral la (“Fon” an). Pwosedi pou detèmine restitisyon oswa retou pral dirije pa yon lòd administratif ki adopte pa Konsèy Konte a ak règleman ak pwosedi ke Komisyon Etik la pwomilge.

(m) Pousuit jidisyè pa Pwokirè Etat a nan Tribinal Eta a. Anplis de tout lòt penalite ki ka aplikab, kèlkanswa endividi ki gen konsyans de sa l ap fè a e ki fè ekspre li vyole kèlkanswa dispozisyon an nan atik 12-5, 12-17 oswa 12-22 Kòd sa a, enkli kèlkanswa vyolasyon ki fèt ak konsyans e ki fèt eksprè de kèlkanswa kondisyon yon kandida te dakò nan yon aplikasyon pou sètifikasyon pou admisibilite pou Fon Konpansatwa jan sa prevwa nan Atik 12-22, endividi sa a pral gen pou l peye yon amand ki rive jiska senk mil dola ($5,000.00), oswa yon pèn prizon ki p ap depase twasanswasannkat (364) jou, oswa tou lè de.

(n) Aksyon pou mezi enjonktif ak lòt mezi apwopriye. Nan ka ke kontribisyon ki soti nan fon an te distribiye bay yon kandida yon fason ki pa kòrèk, Pwokirè Eta a oswa Enspektè Jeneral Eta a, va gen pouvwa pou l chèche aksyon ki apwopriye, enkli, men se pa sa sèlman, mezi enjonktif, kou (depans) ak restitisyon nan yon tribinal konpetan.

(o) Nenpòt moun ki te plede koupab, ki te plede “nolo contendere” (“mwen pa swete konteste”), ke yo te rekonèt koupab, ke yo te deklare koupab de yon vyolasyon Atik 12-5, 12-17 oswa 12-22 ki vini de distribisyon fon bay yon kandida oswa ki an rapò avèk distribisyon sa a, yo va entèdi moun sa a yo resevwa lajan nan men Fon an pou yon peryòd uit (8) an. Yo va entèdi tou yon kandida pou li resevwa kontribisyon nan men Fon an pou yon peryòd uit (8) an si yon volontè, yon ajan, oswa yon anplwaye ke kandida a gen kontwòl sou li te plede koupab, te plede “nolo contendere”, yo te rekonèt li koupab, oubyen yo te deklare li koupab de yon vyolasyon paragraf (e) oubyen (f) jan sa prevwa nan paragraf (h)(1) oubyen (h)(2), oubyen de kèlkanswa enfraksyon ki vini de distribisyon fon bay yon kandida oubyen ki an rapò avèk distribisyon sa a. Tèm “kontwòl” la, fason yo sèvi ak li nan fraz presedan an, li vle di pouvwa pou anpeche yon vyolasyon fèt.

Atik 5. Rapò sou Depans Endepandan yo. Seksyon 12-21 Kòd Konte Miami-Dade la amande pou moun ka li:

Atik. 12-21. -Rapò sou depans endepandan.

(a) Rapò ak Anvwa Depans Endepandan yo.

(1) Rapò ak Anvwa depans endepandan yo. Chak moun ki fè yon depans endepandan pou sa ki konsène kèlkanswa kandida pou Pòs Majistra Konte Miami-Dade l, Pòs Komisè Konte Miami-Dade la, Evalyatè Pwopriyete Konte Miami-Dade la, Grefye Tribinal yo Konte Miami-Dade, oubyen Konsèy Kominote Konte Miami-Dade la dwe depoze yon rapò (rapò depans endepandan) elektwonikman nan Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade la. Sipèvizè Eleksyon yo va detèmine fòma ki nesesè a pou Rapò Depans Endepandan yo, rapò ki va egzije, omwen yon deklarasyon ki endike si depans endepandan k ap rapòte a se pou bay sipò oswa fè opozisyon a yon kandida an patikilye, de mèm ke non kandida sa a ak pòs ke kandida sa a ap chèche eli pou li a. Sipèvizè Eleksyon yo ak va founi kopi si yo mande l. Rapò Depans Endepandan ke yon moun oswa yon antite soumèt, yo dwe poste sou Sit Wèb Sipèvizè Eleksyon yo nan limit de (2) jou ouvrab apati lè yo resevwa Rapò Depans Endepandan an.

(2) Definisyon.

a. Pou aplikasyon atik sa a, “moun” va gen sans ke yo atribiye tèm sa a nan Chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

b. Pou aplikasyon atik sa a, “depans endepandan” gen sans ke yo atribiye tèm sa a nan Chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

Atik 6. Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral Konte Miami-Dade. Atik 12-22 Kòd Konte Miami-Dade la amande pou moun li:

(Gwo chanjman nan tèks atik la. Gade atik 12-22, Kòd Konte Miami-Dade, pou tèks aktyèl la).

Atik. 12-22. -Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral ak Pwogram Konpansatwa Ti Donatè.

(a)   Definisyon. Pou aplikasyon atik sa a:

(1) “Kontribisyon” va gen sans yo atribiye tèm sa a nan Chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

(2) “Depans” va gen sans yo atribiye tèm sa a nan Chapit 106, Lwa Florid yo, jan yo amande e konplete.

(3) “Fon Konpansatwa” vle di lajan ki otorize pou distribiye oubyen ki efektivman distribiye apati de Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral la konfòmeman a atik sa a.

(4) “Kandida Kalifye” vle di kèlkanswa kandida pou eleksyon pou Pòs Majistra Konte Miami-Dade oswa Komisè Konte ki sètifye kòm admisib pou resevwa Fon Konpansatwa konfòmeman a paragraf (d) atik sa a.

(5) “Kontribisyon Kalifye” vle di, pou sa ki konsène yon kandida pou eleksyon pou Biwo Majistra Konte Miami-Dade oswa Komisè Konte, yon kontribisyon lajan ki:

a. fèt an kach, pa chèk pèsonèl oswa kat kredi

b. pou yon montan omwen senk dola men pa pi gwo pase san dola

c. fèt pa yon moun endividyèl natirèl ki (i) se yon rezidan Konte Miami-Dade nan moman kontribisyon an te fèt la epi (ii) ki pa t deja fè pou kandida sa a, kontribisyon ki depase $100 an tou pou tout eleksyon yo pou pòs sa a ke kandida a kandida ki fèt pandan nenpòt ki manda pòs sa a; epi

d. akonpaye pa yon fòmilè kontribitè ke Sipèvizè Eleksyon yo rekòmande, fòmilè ki kapab ekri sou papye ak/oswa sou fòma elektwonik, ki gen ladan non, adrès, pwofesyon, patwon kontribitè a ak yon sètifika ke kontribisyon an te fèt apati de pwòp fon pèsonèl kontribitè a e ki p pa t avanse oswa ranbouse pa ankenn lòt moun oswa antite.

(6) “Peryòd Kalifikasyon” vle di, osijè yon kandida pou eleksyon pou Pòs Majistra Konte Miami-Dade oubyen Komisè Konte, peryòd ki kòmanse nan dat kandida sa a depoze yon deklarasyon entansyon konfòmeman a paragraf (c) atik sa a e li fini lè youn nan evènman posib sa a yo rive an premye (i) dat lè kandida a kalifye pou Fon Konpansatwa yo konfòmeman a paragraf (c) atik sa a epi (ii) 30tyèm jou anvan dat eleksyon primè pou pòs kandida sa a ap chèche eli a.

(b)   Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral. Fon Plasman Finansman Kanpay Elektoral la (“Fon” an) etabli pou Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade itilize l e administre l jan sa prevwa nan atik sa a. Si sa nesesè, pou chak ane kote yon eleksyon jeneral dwe fèt pou eleksyon Majistra Konte Miami-Dade oubyen nenpòt ki Komisè Konte, lajan an plis dwe transfere nan Fon an apati de resèt fiskal jeneral yo pou yon montan ki ase pou founi Fon Konpansatwa pou Kandida Kalifye yo.

(c)   Kondisyon yo ak aplikasyon pou sètifikasyon admisibilite pou Fon Konpansatwa yo.

(11) Chak kandida pou Pòs Majistra oswa Konsèy Komisè Konte ki vle resevwa Fon Konpansatwa, yo dwe depoze yon deklarasyon volonte irevokab pou chèche Fon Konpansatwa, nan yon fòmilè ke Sipèvizè Eleksyon yo rekòmande, pa pi ta pase lè youn nan evènman posib sa a yo rive an premye

e. 90yèm jou ki suiv dat lè kandida a deziyen yon trezorye ak yon Depozan Kanpay konfòmeman a Chapit 106, Lwa Florid yo epi

f. dènye jou lè kandida a kapab kalifye pou pòs ke kandida a ap chèche eli pou li a konfòmeman a Chapit 99, Lwa Florid yo.

(12) Pou l ka admisib pou resevwa Fon Konpansatwa, yon kandida dwe te resevwa, nan Peryòd Limit Kalifikasyon an:

e. Nan ka yon kandida pou Pòs Majistra Konte Miami-Dade la:

(v) Yon Kontribisyon Kalifye poukont pa li nan men milsenksan (1,500) moun pou pi piti; epi

(vi) Dè Kontribisyon Kalifye ki an tou egal oswa pi gwo pase senkantmil dola ($50,000), epi

f. Nan ka yon kandida pou Konsèy Komisè Konte Konte Miami-Dade:

(v) Yon Kontribisyon Kalifye poukont pa li nan men katsan (400) moun pou pi piti; epi

(vi) Dè Kontribisyon Kalifye ki an tou egal oswa pi gwo pase kenzmil dola ($15,000), epi

(13) Pou l ka admisib pou resevwa Fon Konpansatwa, yon kandida pa dwe te prete lajan ak/oswa kontribiye nan pwòp fon pèsonèl li pou kanpay li, nan oswa anvan dat lè aplikasyon pou sètifikasyon admisibilite a te depoze konfòmeman a paragraf 4 alineya (c) sa a, pou yon montan ki depase senkmil dola (5,000 dola) an tou.

(14) Yon kandida ki swete devni yon Kandida Kalifye e ki ranpli kondisyon ki te di nan paragraf (1), (2) ak (3) alineya (c) sa a, kandida sa a dwe depoze kot Sipèvizè Eleksyon yo, nan yon fòmilè ke Sipèvizè Eleksyon yo rekòmande, yon aplikasyon pou sètifikasyon pou admisibililte pou Fon Konpansatwa. Aplikasyon an dwe depoze pa pi ta pase 30yèm jou anvan dat eleksyon primè kote kandida a pral parèt sou bilten vòt la. Nan aplikasyon an kandida a va —

q. fè sèman oubyen afime ke kandida ranpli kondisyon ki te di nan paragraf (1), (2) ak (3) alineya (c) sa a;

r. deklare ke kandida a te li, konprann epi dakò pou li respekte tout dispozisyon nan Atik 12-22 sa a ak tout Lòd Administratif ki aplikab;

s. dakò pou li pa depanse Fon Konpansatwa yo pou kèlkanswa objektif ke Atik 12-22 sa a entèdi;

t. dakò pou li kenbe tout Fon Konpansatwa li resevwa yo nan yon sou-kont separe depo kanpay la, ak chèk separe;

u. dakò pou l ranbouse bay Fon an tout Fon Konpansatwa li te resevwa men ki pa depanse nan moman kandida a vin pa gen opozisyon pou pòs kandida a ap chèche eli a, pa reyisi kalifye pou eleksyon an pou pòs sa a oubyen retire kò li nan eleksyon an pou pòs sa a.

v. dakò pou li pa etabli, finanse, antretni oswa kontwole plis pase yon komite politik,

w. dakò pou li suiv yon seminè ansanm ak trezorye kanpay la, ke Komisyon sou Etik ak Konfyans Piblik la kondui, osijè lwa eta a ak lwa lokal yo sou finansman kanpay.

x. dakò pou li soumèt li a odit ke Komisyon sou Etik ak Konfyans Piblik la fè peryodikman.

(15) Chak aplikasyon ki soumèt konfòmeman a paragraph (4) alineya (c) sa a, li dwe mache ansanm avèk kopi tout chèk kontribisyon yo, resi yo pou kontribisyon an kach yo, rapò tranzaksyon pa kat kredi yo, fòmilè kontribitè yo ak lòt enfòmasyon konsa jan Sipèvizè Eleksyon yo kapab mande sa, nan yon fòm ke Sipèvizè a rekòmande, ki montre resi nonb ki aplikab la ak montan Kontribisyon Kalifye yo ki dekri nan paragraf (2) alineya (c).

(d) Sètifikasyon Admisibilite.

(1)   Sipèvizè Eleksyon yo dwe, nan limit senk (5) jou ouvrab apati moman li resevwa li a, egzamine chak aplikasyon ki soumèt konfòmeman a alineya (c) a epi detèmine e sètifye si wi ou non kandida a admisib pou resevwa Fon Konpansatwa epi si yo detèmine ke kandida a admisib, sètifye montan total Kontribisyon Kalifye ke kandida a resevwa pandan Peryòd Kalifikasyon an.   Yo dwe bay kandida a avai desizyon sètifikasyon an. Si yo sètifye ke kandida a admisib, kandida sa a pral yon Kandida Kalifye apati de dat sètifikasyon an.

(2)   Yon moun ka fè apèl de yon desizyon sètifikasyon defavorab devan yon jij lwa administratif. Sipèvizè Eleksyon yo, li dwe adopte règleman ki bay yon pwosedi pou apèl sa a yo. Jij lwa administratif yo, yo dwe chwazi yo apati de yon lis jij retrete ki te sèvi pandan dizan (10) oubyen plis lane kòm Jij Itineran nan Onzyèm Sikui Jidisyè a (Eleventh Judicial Circuit) andedan e pou Konte Miami-Dade la, nan Eta Florid. Yo kapab chwazi jij lwa administratif yo nan sous altènatif lè Pwokirè Konte a rekòmande alekri ke aksyon sa a nesesè pou fè ke gen yon pi gran divèsite. Yo dwe depoze apèl yo devan Grefye Konsèy la ak Pwokirè Konte a nan limit dis (10) jou ki vini apre depo desizyon Sipèvizè Eleksyon yo. Apèl sa a dwe fèt alekri, li dwe di motif patikilye ke li baze sou yo a, li dwe gen ladan tout dokiman apwopriye ak prèv epi li dwe mache ansanm ak yon kosyon finansyè ke montan an se senksan dola ($500.00) nan yon fòm epi ak yon garan ki akseptab pou Sipèvizè Eleksyon yo. Kèlkanswa motif yo ki pa mansyone, yo va konsidere ke yo renonse a yo. Grefye Konsèy la dwe kenbe kosyon finansyè sa a yo e li dwe remèt yo nan konklizyon pwosedi apèl la amwenske jij lwa administratif la enpoze kou (depans) kont moun k ap fè apèl la e moun k ap fè apèl la pa peye kou sa a yo apa nan yon limit katòz (14) jou kalandriye apati desizyon jij lwa administratif la. Grefye Konsèy la dwe refere yon apèl bay jij lwa administratif la nan limit twa (3) jou ouvrab apre resepsyon avi apèl la. Jij lwa administratif la dwe tande apèl la nan limit twa (3) jou ouvrab amwenske moun k ap fè apèl la te dakò pou sa fèt yon lòt fason. Desizyon jij lwa administratif la ap definitif amwenske yo fè apèl de desizyon sa a. Yo kapab fè apèl de desizyon jij dwa administratif la konfòmeman a Règleman Pwosedi Apèl Eta Florid.

(e) Distribisyon Fon Kontrepati

(1) Okòmansman yon Kandida Kalifye gen dwa resevwa nan men Fon an, yon kantite lajan nan Kontrepati an ki egal a sis fwa kantite total lajan Kontribisyon Kalifye ke Kandida Kalififye an resevwa pandan Peryòd Kalifikasyon sètifye pa Sipèvizè Eleksyon yo dapre souseksyon (d) Seksyon sa a (“Fon Kontrepati Inisyal”). Kantite Fon Kontrepati Inisyal sa sipoze debouse nan Fon Kandida Kalifye a, pa Sipèvizè Eleksyon yo, nan sèt jou (7) kalandriye apre dat atestasyon elijibilite an.

(2) Apre debousman kantite lajan Fon Kontrepati Inisyal la, yon Kandida Kalifye kapab depoze yon demand ak Sipèvizè Eleksyon yo, ansanm ak Trezorye chak Kanpay Rapò ki dwe soumèt dapre Chapit 106, Lwa Florid yo, sou yon fòm preskri pa Sipèvizè Eleksyon yo , yon list detaye de Kontribisyon Kalifye ke Kandida Kalifye a resevwa pandan peryòd ke rapò sa a kouvri; ansanm ak kopi tout chèk kontribisyon, resi pou kontribisyon lajan kach, dosye pou tranzaksyon kat kredi, fòm kontribitè ansanm ak tout lòt enfòmasyon ke Sipèvizè Eleksyon yo ka mande, nan yon fòm preskri pa Sipèvizè a, ki bay prèv resi tout Kontribisyon ki kalifye yo. Nan senk (5) jou biznis apre yo resevwa enfòmasyon nesesè ki nan fraz anvan an, Sipèvizè Eleksyon yo pral debouse nan Fon an, bay Kandida Kalifye a, Fon Kontrepati nan yon kantite lajan egal a sis fwa kantite total lajan Kontribisyon kalifye ki resevwa pandan peryòd rapò sa; eksepte ke, Sipèvizè an pa dwe debouse Fon, bay yon Kandida Kalifye, ki baze sou Kontribisyon ki kalifye resevwa pandan peryòd rapò ki rive antyèman anvan dat eleksyon primè an, yon kantite lajan total nan Fon Kontrepati an ki depase plafon Fon Piblik Total la kòm sa defini apre pati sa mwens Fon Kontrepati Inisyal pou Kandida Kalifie a.

(3) Sipèvizè Eleksyon yo pral debouse nan Fon an, bay yon Kandida Kalifye ki sipoze parèt sou bilten vòt pou yon eleksyon dezièm tou pou pos ke kandida an ap chèche pou yo eli’l an, nan kat jou ouvrab apre dat sètifikasyon Sipèvizè ki mete kandida a sou bilten vòt la pou eleksyon dezyèm tou an, yon kantite lajan nan Fon Kontrepati an ki egal a Fon Kontrepati Inisyal la ki se lajan ki te sipoze debouse pou yon kandida Kalifye si kandida a te resevwa, nan komansman Peryòd Kalifasyon an, kantite lajan minimòm etabli nan paragraf (c) (2) Seksyon sa a. Men dispozisyon ki nan paragraf (2) nan souseksyon (e), Apre sa Sipèvizè Eleksyon yo pral debouse nan Fon a sèlman kantite lajan Fon Kontrepati, ke Kandida Kalifye a otreman gen dwa dapre paragraf (2) nan souseksyon sa a, kòm depase kantite lajan an ki bay dapre fraz anvan an.

(4) Nan okenn ka va Sipèvizè Eleksyon yo debouse nan Fon an, bay yon Kandida Kalifye pou post Majistra Konte Miami-Dade lan, pou tout eleksyon pou post sa ki fèt pandan manda sa a, yon kantite lajan ki depase $ 2.200.000; ak pou Manm Komisyon Konsèy la nan Komisyonè Konte, pou tout eleksyon pou post sa ki fèt pandan nenpòt nan manda post sa, yon kantite lajan ki depase $ 1,100,000.

(5) Nan kòmansman chak ane sivil, kòmanse nan ane apre eleksyon jeneral kap vini an pou Majistra apre ane Lwa sa a vin efektif, Komisyon sou Etik ak Konfyans Piblik va detèmine, sètifye epi pibliye diferans pousantaj ki genyen ant pri konsomatè Endis-Ibèn konsomatè an, pibliye pa Depatman Travay ak Estatistik Etazin an, pou ane sivil sa ansanm ak ane ke lwa sa a te vin efektif. Limit yo etabli pa paragraf (4) nan souseksyon (e) chak dwe ogmante pa diferans pousan ki detèmine, e ki sètifye nan fraz anvan an, ak pa tout lot lajan ke Komisyon an dwe detèmine ki rezonableman nesesè pou asire ke kantite lajan nan chak limit yo ase pou asire ke Kandida Kalifye yo gen ase lajan pou kanpay yo epi pou yo ka fè konpetisyon efektivman nan kanpay eleksyon an pandan ke yo kenbe an kont chanjman nan depans kanpay sa yoan jeneral. Chak limit sa yo, ki ajiste lè sa aplikab, refere a Limit Total Fon Piblik pou biwo ki enplike a.

(i) Limit sou Itilizasyon Fon Kontrepati

Yon Kandida Kalifye pa dwe fè okenn depans nan debousman Fon Kontrepati an pou (i) rad pou kandida a oswa yon manm nan fanmi imedya li, ak eksepsyon de rad ki se yon reklam politik jan sa defini nan seksyon 106.001 (17), Lwa Florid; (Ii) achte oswa pou lwe nenpòt ki machin pou kandida a; (Iii) amelyorasyon nan nenpòt ki machin ke kandida a oswa yon manm fanmi imedya li posede; (Iv) swen bote pèsonèl oswa amelyorasyon kosmetik pou kandida a; (V) peman bay yon kandida oswa yon manm nan fanmi imedya kandida an pou achte nenpòt ki byen oswa sèvis; ak (vii) peman bay nenpòt sosyete, fèm, patenarya, oswa biznis ke kandida a oswa yon manm nan fanmi imedya li posede oswa kontwole pou achte nenpòt ki byen oswa sèvis; oswa (vi) yon kontribisyon pou oswa yon depans pou nenpòt lòt kandida oswa komite politik. Kòm yo itilize’l isi a, “manm fanmi pwòch” vle di mari oswa madanm, paran yo, timoun yo ak frè ak sè kandida a. Kòm itilize isi a, “kontwole pa” vle di pwopriyetè, dirèkteman oubyen endirèkteman, nan senk (5) pousan oswa plis nan estòk kapital eksepsyonèl nan nenpòt sosyete oswa enterè dirèk oswa endirèk nan senk (5) pousan oswa plis nan yon fèm, patenarya , oswa lòt antite biznis

(i) Fon Administrasyon

(1) Sipèvizè Eleksyon yo pral adopte prensip ki gen rapò ak, e ki enkli men pa limite a, Rapò Kanpay Trezorye a, ak sètifikasyon ansanm ak distribisyon fon ke seksyon sa a egzije. Règ sa yo dwe, nan yon minimòm, bay espesifikasyon pou rapò enprime trezorye kanpay la ki montre fòm pou rapò sa yo, ki gen ladan gwosè papye a, karaktè lèt yo, koulè pou yo enprime, ak plasman enfòmasyon ke yo mande sou fòm nan.

(2) Nenpòt kandida ki patisipe ki oblije remèt lajan sipli dapre Seksyon 106,141, Lwa Florid yo, moun ki te resevwa kontribisyon ki sòti nan Fon an va, eksepte jan sa di nan seksyon sa a, retounen tout sipli lajan kanpay nan Fon an. Nenpòt lajan sipli ki plis pase kantite lajan ke Fon an te kontribye pou kandida an va dispoze tankou yo prevwa nan Seksyon 106,141, Lwa Florid yo.

(3) Si Sipèvizè Eleksyon yo detèmine a nenpòt ki lè ke yon kandida ki kalifye ki resevwa Fon Kontrepati vyole nenpòt nan tèm oswa kondisyon ke kandida sa te dakò lè li te soumèt aplikasyon an konfòmeman a seksyon (c) Seksyon sa a, Sipèvizè a ka fè yon demann pou Kandida Kalifye a remèt Fon an tout Fon Kontrepati ke kandida a te resevwa ki potko debouse apati dat demann sa; Kandida Kalifye a va konfòme’l avèk demann sa yo nan lespas de jou apre li resevwa li. Si li pa konfòme l’ avèk demann sa yo li dwe jije kòm yon vyolasyon Seksyon sa a.

Atik 7. Konfli pou Enterè ak Kòd pou Etik-Definition de Kado.

Souseksyon (e) nan seksyon 2-11.1 nan Kòd Konte Miami-Dade modifye konsa:

(E) Kado.

(1) Definisyon. Tèm “Kado a” refere a transfè de yon bagay ki gen valè ekonomik, ke se swa nan fòm lajan, sèvis, prè, vwayaj, amizman, ospitalite, atik oswa pwomès, oswa nan nenpòt lòt fòm, san konsiderasyon adekwa ak legal. Manje ak bwason ki konsome pandan yon sèl repa dwe konsidere kòm yon sèl kado, lavalè manje ak bwason panda repa a dwe konsidere kòm valè kado an.

(2) Eksepsyon. Dispozisyon ki nan seksyon (e) (1) pa dwe aplike nan:

a. Kontribisyon politik espesyalman lalwa ke Eta an otorize;

b. Kado nan men fanmi oswa moun k’ap viv nan kay la;

c. Prim pou siksè pwofesyonèl oswa sivik;

d. Materyèl tankou liv, rapò, peryodik oswa ti liv ki se sèlman enfòmasyon oswa ki se yon piblisite;

e. Kado ke anplwaye Konte yo mande oswa pèsonèl depatmantal sou non Konte a pou pèfòmans nan travay ofisyèl yo pou itilize sèlman pa Konte a pou ranpli biznis ofisyèl li yo;

f. Kado solisite pa Komisyonè sou non Konte a nan pèfòmans nan travay ofisyèl yo pou itilize sèlman pa Konte a nan fè biznis ofisyèl li yo;

g. Kado solisite pa Komisyonè yo, oswa manm pèsonèl yo, sou non nenpòt nan òganizasyon ki san bi likratif pou sèlman òganizasyon sa itilize kote ni Komisyonè a, ni anplwaye pa resevwa okenn konpansasyon kòm yon rezilta solisitasyon an. Kòm itilize nan seksyon sa a, yon “òganizasyon san bi likratif” vle di nenpòt antite dekri nan seksyon 501 (c) (3) nan Kòd Revni Entènal ( “Kòd la”) ki se taks egzante anba seksyon 501 (a) nan Kòd la. Kòm itilize nan seksyon sa a, “konpansasyon” vle di nenpòt ki lajan, kado, favè, kontribisyon politik, bagay ki gen valè oswa lòt benefis finansye.

(3) Entèdiksyon. Yon moun ki ekri nan seksyon (b) (1) nan (6) va ni solisite ni mande nenpòt kado. Konsa tou li ilegal pou nenpòt moun oswa antite ofri, bay oswa dakò pou bay nenpòt moun enkli nan tèm defini nan seksyon (b) (1) jiska (6) oswa pou nenpòt moun enkli nan tèm defini nan seksyon (b ) (1) jiska (6) aksepte oswa dakò pou aksepte nan men yon lòt moun oswa yon antite, nenpòt kado pou oswa paske yo te:

a. Yon aksyon ofisyèl piblik ki pran, oswa ki dwe te pran, oswa ki ta ka pran;

b. gen devwa legal pou te fè oswa ki pral fèt, oswa ki ta ka fèt;

c. oswa devwa legal ajil ki vyole oswa yo dwe vyole, oswa ki ta ka vyole pa nenpòt moun enkli nan tèm defini nan seksyon (b) (1).

(4) Divilgasyon. Nenpòt moun enkli nan tèm ki defini nan seksyon (b) (1) jiska (6) va divilge tankou yo prevwa nan dokiman sa a nenpòt kado, oswa seri de kado ke li resevwa nan men nenpòt moun oswa antite, ki gen yon valè ki plis pase yon santèn dola ($ 100.00) . Pou Divilgasyon sa fèt, li dwe ranpli yon kopi fòm divilgasyon an ke Chapter 112, Lwa Florid yo, egzije pou “ofisye lokal” ak Grefye Komisyon Konsèy la nan Komisyonè Konte an ansanm ak ranpli fòm lan ak Sekretè Deta a tou.

Atik 8. Tout òdonans ak kèk pati nan òdonans ak tout rezolisyon konfli aboli avèk prezant sa.

Atik 9. Si yo jije nenpòt seksyon, souseksyon, fraz, kloz oswa dispozisyon nan òdonans sa envalid, rès òdonans sa pa dwe afekte pa envalidite sa yo.

Atik 10. Dispozisyon ki nan òdonans dwe tounen epi fè pati de Kòd Konte Miami-Dade, Florid. Seksyon nan òdonans sa a ka renimerote oswa rerantre pou akonpli entansyon, epi yo ka chanje mo”òdonans” lan pou “seksyon,” “atik,” oswa lòt mo ki apwopriye.

Atik 11. Dapre Atik 8.01 Ansanm Lwa Miami-Dade yo, òdonans sa a dwe antre ann aplikasyon nan jou apre eleksyon kote yo apwouve l la, amwenske Konsèy Komisè Konte a te gentan pase li anvan sa.

Atik 12. Òdonans sa a pa gen yon dispozisyon reegzamen ladan.

PASE E ADOPTE: